Tapk nariu

Jei norite tapti asociacijos „Kraujas“ nariu, užpildykite žemiau esančią formą. Tapdami bendrijos „Kraujas“ nariu, Jūs gausite pranešimus apie bendrijos veiklas, naujienas ir renginius.Please leave this field empty.

Duomenų apsaugos politika

ASOCIACIJOS „KRAUJAS“ DUOMENŲ APSAUGOS POLITIKA (TAISYKLĖS)

Asociacija „Kraujas“ gerbia kiekvieno asmens duomenų privatumą, todėl sukūrė šią Duomenų apsaugos politiką, kurią remiantis valdys ir naudos Jūsų suteiktą asmeninę informaciją. Prisijungdami ir naudodamiesi www.kraujas.lt, Jūs patvirtinate, kad su šiomis taisyklėmis susipažinote, jas suprantate ir sutinkate.

Asociacija „Kraujas“ pasilieka teisę bet kada peržiūrėti ir keisti Duomenų apsaugos politiką. Pakeitimai įsigalioja iš karto juos paviešinus. Stebėti ir susipažinti su Duomenų apsaugos politikos pakeitimais yra paties vartotojo atsakomybė.

1. Pagrindinės sąvokos

1.1. Duomenų valdytojas/ Valdytojas – reiškia ASOCIACIJĄ „KRAUJAS“, įsteigtą pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, kurios registruota buveinė yra Santariškių g. 2, LT- 08661 Vilnius, Lietuvos Respublika, juridinio asmens kodas 295750630, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre.

1.2. Duomenų subjektas – reiškia fizinį asmenį, kurio asmens duomenis tvarko Valdytojas.

1.3. Asmens duomenys – reiškia bet kurią informaciją, susijusią su fiziniu asmeniu – Duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai.

1.4. Asmens duomenų tvarkymas – reiškia bet kurį su Asmens duomenimis atliekamą veiksmą: rinkimą, užrašymą, kaupimą, saugojimą, klasifikavimą, grupavimą, jungimą, keitimą (papildymą ar taisymą), teikimą, paskelbimą, naudojimą, logines ir/ar aritmetines operacijas, paiešką, skleidimą, naikinimą ar kitokį veiksmą arba veiksmų rinkinį.

1.5. Automatinis būdas – reiškia duomenų tvarkymo veiksmus, visiškai ar iš dalies atliekamus automatinėmis priemonėmis.

1.6. Darbuotojas – reiškia asmenį, kuris su Valdytoju yra sudaręs darbo ar panašaus pobūdžio sutartį ir Bendrovės vadovo sprendimu yra paskirtas tvarkyti Asmens duomenis arba kurio asmens duomenys yra tvarkomi.

1.7. Taisyklės – Valdytojo pirmininko įsakymu patvirtintos šios asociacijos „Kraujas“ asmens duomenų tvarkymo taisyklės“.

2. Bendrosios nuostatos

2.1. Šios Taisyklės reglamentuoja Valdytojo atliekamo Asmens duomenų tvarkymo principus ir tvarką, Valdytojo ir jo Darbuotojų veiksmus tvarkant Asmens duomenis, naudojant automatines Asmens duomenų tvarkymo priemones, Duomenų subjektų teises, Asmens duomenų apsaugos pažeidimo rizikos veiksnius, Asmens duomenų apsaugos įgyvendinimo priemones ir kitus su Asmens duomenų tvarkymu susijusius klausimus.

2.2. Asmens duomenys turi būti tikslūs, tinkami ir tik tokios apimties, kuri būtina jiems rinkti ir toliau tvarkyti. Jei reikia Asmens duomenų tvarkymui, Asmens duomenys nuolat atnaujinami.

2.3. Asmens duomenų tvarkymo tikslai – prekių pardavimas (knyga „Ką valgyti susirgus vėžiu“) internetiniame puslapyje www.kraujas.lt ir tiesioginė rinkodara (naujienlaiškių prenumerata). Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis teisėtumo, sąžiningumo bei tikslumo principais.

2.4. Valdytojas Taisyklių 2.3. punkte nurodytu tikslu tvarko tokius Duomenų subjektų Asmens duomenis:

(a) vardas;

(b) pavardė;

(c) prekių pristatymo/ gyvenamosios vietos adresas;

(d) elektroninio pašto adresas;

(e) telefono numeris.

2.5. Tvarkant Asmens duomenis vadovaujamasi Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, kitais įstatymais ir teisės aktais, reglamentuojančiais duomenų tvarkymą ir apsaugą, taip pat šiomis Taisyklėmis.

3. Asmens duomenų tvarkymas

3.1. Asmens duomenys tvarkomi neautomatiniu būdu ir automatiniu būdu naudojant Valdytojo įrengtas asmens duomenų tvarkymo priemones.

3.2. Tvarkyti Asmens duomenis turi teisę tik tie Valdytojo Darbuotojai, kuriems tai yra būtina jų darbinių funkcijų vykdymui. Valdytojo duomenų apdorojimo specialistai turi teisę naudoti Asmens duomenis tik Taisyklėse numatytais asmens duomenų tvarkymo tikslais.

3.3. Kiekvienas Darbuotojas, kuris paskirtas tvarkyti Asmens duomenis, privalo saugoti Asmens duomenų paslaptį ir laikytis asmens duomenų apsaugos teisės aktų reikalavimų.

3.4. Darbuotojas privalo: (a) saugoti Asmens duomenų paslaptį; (b) tvarkyti Asmens duomenis vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais ir šiomis Taisyklėmis; (c) neatskleisti, neperduoti ir nesudaryti sąlygų bet kokiomis priemonėmis susipažinti su Asmens duomenimis nė vienam asmeniui, kuris nėra įgaliotas tvarkyti Asmens duomenų; (d) nedelsiant pranešti Valdytojo vadovui ar jo paskirtam asmeniui apie bet kokią įtartiną situaciją, kuri gali kelti grėsmę Asmens duomenų saugumui.

3.5. Duomenų subjekto Asmens duomenys, surinkti tiesioginės rinkodaros tikslais, yra saugomi Knygos pirkėjų/ Naujienlaiškio gavėjų duomenų bazėje. Asmens duomenys Knygos pirkėjų/Naujienlaiškio gavėjų duomenų bazėje yra taisomi kai: (a) patikslinus Asmens duomenis nustatomi netikslumai (pvz. pasikeitė adresas, pavardė ir pan.); (b) asmuo pats susisiekė su Valdytoju ir informavo apie pasikeitusius ar neteisingai užfiksuotus asmens duomenis.

3.6. Asmens duomenų apsaugą organizuoja, užtikrina ir vykdo Valdytojo vadovas ar jo paskirtas Darbuotojas.

3.7. Darbuotojas netenka teisės tvarkyti Asmens duomenis, kai pasibaigia Darbuotojo darbo ar panašaus pobūdžio sutartis su Valdytoju, arba kai Valdytojo vadovas atšaukia Darbuotojo paskyrimą tvarkyti Asmens duomenis.

3.8. Asmens duomenys gali būti perduodami tretiesiems asmenims tik Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatytais atvejais ir tvarka.

4. Duomenų subjekto teisių įgyvendinimas

4.1. Duomenų subjektas, pateikęs Valdytojui asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba teisės aktų nustatyta tvarka ar elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį, patvirtinęs savo asmens tapatybę, turi teisę gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti bent per paskutinius 1 metus. Galimybė susipažinti su Asmens duomenimis sudaroma pateikus Valdytojui rašytinį prašymą dėl susipažinimo su Asmens duomenimis paštu ar el. paštu.

4.2. Valdytojas, gavęs Duomenų subjekto paklausimą dėl jo Asmens duomenų tvarkymo, atsako, ar su juo susiję Asmens duomenys yra tvarkomi, ir pateikia Duomenų subjektui prašomus duomenis ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Duomenų subjekto kreipimosi dienos. Duomenų subjekto prašymu tokie duomenys pateikiami raštu nurodytu adresu ar el. pašto adresu.

4.3. Galimybė ištaisyti, sunaikinti savo Asmens duomenis arba sustabdyti savo Asmens duomenų tvarkymo veiksmus Duomenų subjektui sudaroma pateikus Valdytojui rašytinį prašymą asmeniškai, paštu ar elektroninių ryšių priemonėmis. Valdytojas, gavęs tokį prašymą, nedelsdamas patikrina Asmens duomenis ir Duomenų subjekto prašymu nedelsdamas ištaiso neteisingus, neišsamius, netikslius Asmens duomenis ar sustabdo asmens duomenų tvarkymo veiksmus.

4.4. Valdytojas nedelsdamas praneša Duomenų subjektui apie jo prašymu atliktą ar neatliktą asmens duomenų ištaisymą, sunaikinimą ar asmens duomenų tvarkymo veiksmų sustabdymą.

4.5. Duomenų subjektas turi teisę nenurodydamas jokių motyvų nesutikti, kad Valdytojas tvarkytų jo asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais. Duomenų subjektas nesutikimą dėl jo asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais išreiškia tiesioginio kontakto su Darbuotoju metu arba rašytine forma asmeniškai, paštu, ar elektroninių ryšių priemonėmis.

4.6. Valdytojas užtikrina ir visas kitas Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų garantuojamas asmens duomenų subjektų teises, garantijas ir interesus.

5. Asmens duomenų apsaugos pažeidimas

5.1. Asmens duomenų apsaugos pažeidimas – tai veiksmai ar neveikimas, kurie gali sukelti ar sukelia nepageidaujamus padarinius, taip pat prieštarauja imperatyvioms įstatymų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, normoms. Asmens duomenų apsaugos pažeidimo poveikio laipsnį, žalą ir padarinius kiekvienu konkrečiu atveju nustato Valdytojo vadovo ar jo įgalioto asmens sudaryta komisija.

5.2. Asmens duomenų apsaugos pažeidimo rizikos veiksniai: (a) netyčiniai, kai Asmens duomenų apsauga pažeidžiama dėl atsitiktinių priežasčių (Asmens duomenų tvarkymo klaidos, informacijos laikmenų, duomenų įrašų ištrynimo, sunaikinimo, ir pan., ar sistemų sutrikimai dėl elektros tiekimo nutrūkimo, kompiuterinio viruso ir pan., vidaus taisyklių pažeidimas, sistemos priežiūros trūkumas, netinkama duomenų laikmenų priežiūra, ir kt.); (b) tyčiniai, kai Asmens duomenų apsauga pažeidžiama sąmoningai (neteisėtas įsibrovimas į patalpas, Asmens duomenų laikmenų saugyklas, informacines sistemas, kompiuterių tinklą, piktybinis nustatytų taisyklių tvarkant Asmens duomenis pažeidimas, sąmoningas kompiuterinio viruso platinimas, Asmens duomenų vagystė, neteisėtas naudojimasis kito Darbuotojo teisėmis ir kt.); (c) netikėti atsitiktiniai įvykiai (žaibas, gaisras, potvynis, užliejimas, audros, elektros instaliacijos degimas, temperatūros ir/ar drėgmės pakitimų poveikis, purvo, dulkių ir magnetinių laukų įtaka, atsitiktinės techninės avarijos, kiti nenugalimi ir/ar nekontroliuojami veiksniai ir pan.). Vykdydamas veiklą Valdytojas ir jo Darbuotojai nuolat atsižvelgia į egzistuojančius rizikos veiksnius ir deda nuolatines pastangas juos maksimaliai sumažinti/ jų išvengti.

6. Asmens duomenų apsaugos įgyvendinimo priemonės

6.1. Siekdamas užtikrinti Asmens duomenų apsaugą, Valdytojas įgyvendina/ numato įgyvendinti šias Asmens duomenų apsaugos priemones: (a) administracines (saugaus dokumentų ir kompiuterinių duomenų tvarkymo, personalo supažindinimo su Asmens duomenų apsauga ir kt.); (b) techninės ir programinės įrangos apsaugos (informacinių sistemų ir duomenų bazių administravimas, darbo vietų, Valdytojo patalpų priežiūra, operacinių sistemų apsauga, apsauga nuo kompiuterinių virusų ir kt.); (c) komunikacijų ir kompiuterių tinklų apsaugos.

6.2. Prieiga prie Asmens duomenų suteikiama tik tiems Darbuotojams, kuriems ji yra reikalinga jų darbinių funkcijų įgyvendinimui. Su Asmens duomenimis konkretūs Darbuotojai gali atlikti tik tuos veiksmus, kuriems atlikti jiems yra suteiktos teisės pagal jų užimamas pareigybes ir atliekamas darbines funkcijas.

6.4. Užtikrinamas patalpų, kuriose saugomi Asmens duomenys, saugumas.

6.5. Už kompiuterių priežiūrą atsakingas Darbuotojas(-ai) privalo užtikrinti, kad viename kompiuteryje esančios Asmens duomenų rinkmenos nebūtų „matomos“ iš kitų kompiuterių; kompiuterizuotose darbo vietose nuolat naudojamos ir periodiškai atnaujinamos antivirusinės programos.

6.6. Informacinių sistemų testavimas niekada nevykdomas su realiais Asmens duomenimis.

7. Asmens duomenų tvarkymo terminas

7.1. Valdytojas tvarko tiesioginės rinkodaros tikslais surinktus Asmens duomenis 2 (dvejus) metus, išskyrus atvejus, kai ilgesnis turimų duomenų saugojimas yra privalomas pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus.

7.2. Kai Asmens duomenys nebereikalingi jų tvarkymo tikslams, jie yra sunaikinami, išskyrus tuos, kurie įstatymų nustatytais atvejais turi būti perduoti valstybiniams archyvams.

8. Atsakomybė

8.1. Darbuotojams, kurie pažeidžia Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme, kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose Asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą, arba šias Taisykles, taikomos Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytos atsakomybės priemonės.

9. Baigiamosios nuostatos

9.1. Taisyklių laikymosi priežiūra ir, esant poreikiui, peržiūra, patikima Valdytojo vadovui ar jo įgaliotam asmeniui. Taisyklės yra peržiūrimos ir, esant poreikiui, atnaujinamos ne rečiau kaip kartą per kalendorinius metus.

9.2. Atsakingi Darbuotojai su Taisyklėmis supažindinami pasirašytinai.

Užsisakyk naujienlaiškį

Partneriai