Privatumo politika

Iliustracija

Asociacija „Kraujas“, juridinio asmens kodas 295750630, registracijos adresas: Santariškių g. 2, LT-08661 Vilnius, buveinės adresas: Teatro g. 3-9, Vilnius, tel. +370 687 40952, el. paštas info@kraujas.lt, (toliau – Asociacija) saugo savo klientų (toliau – Jūs, Jūsų) asmens duomenis, vadovaujantis Europos Sąjungos Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (ES) 2016/679 (toliau – Reglamentas (ES) 2016/679), o taip pat kitais taikytinais duomenų apsaugos teisės aktais, todėl joje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos Reglamente.

Ką reiškia ši Privatumo politika

Ši privatumo politika (toliau – Privatumo politika) apibrėžia pagrindines asmens duomenų tvarkymo taisykles ir sąlygas, kurių privalo laikytis visi Asociacija „Kraujas“ (toliau – Asociacija) valdomų interneto svetainių, t.y. www.kraujas.lt, www.bukgeras.lt, www.drasosambasadoriai.lt (toliau – Interneto svetainė) lankytojai, asmenys atlikę aktyvius veiksmus Asociacijos socialinės žiniasklaidos paskyrose, asmenys sutikę gauti Asociacijos rinkodaros medžiagą, asmenys, dalyvaujantys Asociacijos renginiuose (toliau – Klientai, Vartotojai, Naudotojai, Lankytojai), kandidatai dalyvaujantys Asociacijos atrankose į darbo vietas, Asociacijos „Kraujas“ nariai.

Laikoma, kad Klientas susipažįsta ir išreiškia savo sutikimą laikytis Privatumo politikos, kai jis apsilanko Interneto svetainėje, apsilanko Asociacijos socialinių tinklų paskyrose, sutinka gauti Asociacijos tiesioginės rinkodaros pranešimus, apsilanko Asociacijos renginiuose.

Ši Privatumo politika yra skirta tiek fiziniams, tiek juridiniams asmenims (toliau – Asmuo), kurie naudojasi Asociacijos teikiamomis paslaugomis, įskaitant interneto svetainėmis. Paslaugos – bet kokie tiek elektroniniu, tiek ne elektroniniu būdu Asociacijos siūlomos paslaugos.

Asociacija „Kraujas“ įsipareigoja saugoti Jūsų privatumą. Šioje Privatumo politikoje Jums aiškiai, suprantamai ir išsamiai pristatome mūsų duomenų tvarkymo praktiką, asmens duomenų tvarkymo sąlygas bei kokias teises, susijusias su asmens duomenų rinkimu ir naudojimu, turite Jūs patys. Privatumo politika skirta apsaugoti ir ginti svetainės Vartotojų ir/ar Naudotojų asmens ir kitus duomenis nuo neteisėto naudojimo. Privatumo politikoje yra numatytos pagrindinės asmens duomenų ir kitos asmeniui svarbios informacijos rinkimo, kaupimo ir jų tvarkymo taisyklės Vartotojui ir/ar Naudotojui naudojantis svetaine, bei užsakant Interneto svetainėje teikiamas paslaugas (registracija į konsultacijas, renginius).

Privatumo politika užtikrina asmens duomenų saugumą, asmens laisves ir teises.

Asociacija „Kraujas“ užtikrina, jog Vartotojo ir/ar Naudotojo pateikiami Asmens duomenys Interneto svetainėje būtų apsaugoti nuo bet kokių neteisėtų veiksmų: neteisėto Asmens duomenų pakeitimo, atkleidimo ar sunaikinimo, asmens tapatybės vagystės, sukčiavimo, praradimo ir kt.

Mes patvirtiname, kad Interneto svetainių Lankytojų duomenys yra renkami laikantis galiojančių Europos Sąjungos bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų bei kontroliuojančių institucijų nurodymų. Mes taip pat taikome visas protingas technines ir administracines priemones tam, kad mūsų surinkti duomenys apie svetainės Lankytojus būtų apsaugoti nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų.

Interneto svetainėse, iš Asmens, kuris nori pasinaudoti Asociacijos teikiamomis paslaugomis, yra reikalaujama pateikti Asmens duomenis.

Kas yra asmens duomenys

Asmens duomenys – bet kuri apie Klientą renkama informacija, susijusi su pačiu fiziniu asmeniu, ar jo įgaliotu, jį atstovaujančiu asmenimi, tokia kaip: pavardė, vardas, asmens kodas, gyvenamosios vietos adresas, bet kuri kontaktinė informacija tokia kaip telefono numeris, elektroninio pašto adresas ar pašto adresas ir bet kokia kita Jūsų pateikta informacija, kuri gali būti panaudota Kliento asmens tapatybei nustatyti bei yra saugoma elektroniniu ar kitu būdu.

Visa informacija yra pateikiama Asociacijai vadovaujantis savanoriškumo ir teisingumo principais. Jei renkama papildoma anoniminė informacija, ji renkama laikantis galiojančių teisės aktų. Už klaidingos, netikslios ar melagingos informacijos pateikimą Asmenys atsako įstatymų nustatyta tvarka.

Asmens duomenų tvarkymo teisiniai pagrindai, numatyti Reglamente (ES) 2016/679, yra šie:

a) asmuo davė sutikimą, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi vienu ar keliais konkrečiais tikslais;
b) tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti sutartį, kurios šalis yra asmuo, arba siekiant imtis veiksmų asmens prašymu prieš sudarant sutartį;
c) tvarkyti duomenis būtina, kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė ir kt.
Jūsų sutikimas, kaip teisinis pagrindas tvarkyti asmens duomenis, yra suteikiamas laisva valia, patvirtinant raštiškai, arba, įskaitant, elektroninėmis priemonėmis, arba pažymint langelį interneto svetainėje.

Asociacija vadovaujasi šiais pagrindiniais duomenų tvarkymo principais:

Duomenų valdytojas gali nesudaryti duomenų subjektams sąlygų įgyvendinti aukščiau išvardintų teisių, kai įstatymų numatytais atvejais, reikia užtikrinti nusikaltimų, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, taip pat duomenų subjekto ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.