2018 01 02

Kaip keitėsi reikalavimai kraujodaros kamieninių ląstelių transplantacijų atlikimui: chronologija

Iliustracija

2014–04–30 d. LR Sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-521, buvo sudaryta darbo grupė Transplantacijos programos projektui parengti iki 2014 liepos 31 d. (Priedas Nr. 1).

2014–07–16 d. darbo grupė parengė ir parašais patvirtino „Transplantacijos programos 2015-2025 metams“ projektą, kuriame KKLT atliekamos tik Santaros klinikose (Priedas Nr. 2).

2014–07–16 d. LR Sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-824 patvirtinta „Transplantacijos programa”, kuriai pritarė darbo grupė ir numatė KKLT tik Santaros klinikose (Priedas Nr. 2.1).

2014–08–12 d. LR Sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-865 panaikinta „Transplantacijos programa“ (Priedas Nr. 3).

2014–12–23 d. Asociacijos „Kraujas“ raštas (Priedas Nr. 5).

2014–12–31 d. LR Sveikatos apsaugos ministro, įsakymu Nr. V-1462, patvirtina 2015-2025 metų Transplantacijos programą (Priedas Nr. 4).

Remiantis programos 7 punktu, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninėje Kauno klinikose leidžiama atlikti autologines Kraujodaros kamieninių ląstelių transplantacijas. (… ne didesnis kaip 20 autologinių kraujodaros kamieninių ląstelių transplantacijų  skaičius suaugusiesiems (TLK-10-AM kodas C90.0) per metus mokslo ir pedagoginiais tikslais, jei tai neprieštarauja ES Kompetencijos tinklo centrų nuostatams ir kriterijams. ASPĮ paslaugas teikiamos teisės aktų nustatyta tvarka.)

Paminėtina, kad sudaryta darbo grupė Transplantacijos programos projektui parengti nuo 2014 liepos 16 d.  daugiau nebuvo susirinkusi ir sprendimas leisti atlikti KKLT LSMU Kauno klinikoms buvo priimtas neatsižvelgiant į pacientų lūkesčius, rašte išsakytą nuomonę.

2015–02–23 Asociacija „Kraujas“ gavo SAM atsakymą į 2014-12-23 raštą (Priedas Nr. 6), kuriame nurodoma, kad:

1.     Siekiant mažinti transplantacijų paslaugų netolygumus bei gerinti paslaugų prieinamumą, numatoma KKLT paslaugas pradėti teikti LSMU Kauno klinikose nedidinant bendro transplantacijų skaičiaus.

2.     Vadovaujanti įsakymu Nr. V-205, LSMU Kauno klinikose per metus bus atliekama ne daugiau kaip 20 Auto KKLT suaugusiems, sergantiems daugine mieloma, kai nėra duomenų apie remisiją.

3.     Bus vykdoma šių transplantacijos paslaugų atitikimo kokybiniams ir kiekybiniams kriterijams stebėsena.

Paminėtina, kad antrą kartą tvirtinant programą, LSMU Kauno klinikoms atlikti autologines KKLT mielomine liga sergantiems pacientams buvo „mokslo ir pedagoginiais tikslais“, vėliau ši nuostata pakeista siekiant mažinti netolygumus ir gerinti prieinamumą. Taip pat paminėtina, kad paslaugų atitikimo kokybiniams ir kiekybiniams kriterijams stebėsena nėra vykdoma, o gerinti prieinamumą nėra prasmės, nes jis užtikrinamas 100 proc., be to, Lietuvoje transplantuojami Latvijos piliečiai.

2015–03–16 Asociacijos „Kraujas“ raštas (Priedas Nr. 7).

2015–04–21 Asociacijos „Kraujas“ raštas LR Seimo sveikatos reikalų komitetui (Priedas Nr. 8).

2015–04–22 LR Seimo Sveikatos reikalų komitetas posėdyje išklausė Sveikatos apsaugos ministerijos informaciją dėl 2015–2025 metų transplantacijos programos ir nutarė (Priedas Nr. 9):

– pritarti 2015–2025 metų transplantacijos programoje išdėstytam transplantacijų paslaugų plėtros principui, kad transplantacijos paslaugos Lietuvoje plėtojamos vadovaujantis technologijų, medicinos personalo bei vadybos išteklių koncentracijos principu ir siekiant sukurti referencijos centrus. Pažymėta, kad referencijos centrai taiko pažangiausią šiuolaikinę medicinos praktiką, vykdo mokslo tiriamąjį darbą, mokymą bei metodinį vadovavimą transplantacijų srityje, todėl nuspręsta siūlyti Sveikatos apsaugos ministerijai teikiamų transplantacijos rūšių paslaugas plėtoti jas kokybiškai šiuo metu jau teikiančiuose centruose, nekurti naujų transplantacijų centrų, tos pačios transplantacijos rūšies paslaugų naujai neskaidyti keliuose transplantacijų centruose, jas koncentruoti.

–  užtikrinti pakankamą transplantacijų paslaugų finansavimą.

– iki 2015 m. birželio 1 d. įgyvendinti Lietuvos Respublikos Žmogaus audinių, ląstelių, organų donorystės ir transplantacijos įstatymo 11 straipsnio reikalavimus ir nustatyti licencijavimo tvarką kraujodaros kamieninių ląstelių transplantacijos paslaugai teikti.

2016–04–26 Asociacijos „Kraujas“, Asociacijos „Paguoda“ ir Vaikų hematologų asociacijos raštas dėl saugumo užtikrinimo (Priedas Nr. 10 ir Priedas Nr. 10.1).

2016–06–15 d. LR Sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-830 „Dėl Žmogaus kraujodaros kamieninių ląstelių transplantacijos paslaugų, apmokamų iš Žmogaus organų ir audinių transplantacijos paprastųjų išlaidų finansavimo programos lėšų, teikimo reikalavimų, bazinių kainų ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ nustatomi aukštesni kokybiniai reikalavimai KKLT bei numatoma praplėsti KKLT indikacijų sąrašą (Priedas Nr. 11).

2016 lapkričio mėn. LR Seimo nariai V.M.Čigriejienė, K.Kuzminskas ir A.Dumčius kreipėsi į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą su prašymai stabdyti LR Sveikatos apsaugos ministro įsakymą Nr. V-830 bei jo neatitikties aukštesnės teisės aktams.

2017–04–11 Lietuvos vyriausias administracinis teismas priėmė sprendimą (Priedas Nr. 12):

LVAT sprendimu neteisėtais pripažinti tik šie Aprašo papunkčiai:

1)     12.1.1 papunktis (visa apimtimi);

2)     12.2.2 papunktis (tik ta apimtimi, kiek jame nustatyta, kad suaugusiesiems AUTOKKLT atliekama vienuoliktais ir vėlesniais metais nuo įstaigoje suaugusiųjų AUTOKKLT atlikimo pradžios, kai, be kita ko, įstaigoje atlikta suaugusiesiems ne mažiau, kaip 200 AUTOKKLT, esant mielominės ligos (C90) AUTOKKLT indikacijai);

3)     13.1.1 papunktis (visa apimtimi);

4)     13.1.2 papunktis (visa apimtimi).

2017–06–14 d. LR Sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-718 atsižvelgiant į Lietuvos vyriausio administracinio teismo nutartį, keičiami Aprašo punktai, kurie pripažinti neteisėti (Priedas Nr. 13).

2017–11–03 d. LR Sveikatos apsaugos ministro įsakymas, dėl darbo grupės sudarymo (Priedas Nr. 14).

2017–11–03 d. Darbo grupės posėdžio protokolas ir LSMU Kauno klinikų siūlymai (Priedas Nr. 15 ir Priedas Nr. 16).

2017–11–27 Asociacijos „Kraujas“ ir asociacijos „Paguoda“ raštas LR Prezidentūrai, LR Vyriausybei ir Valstybės kontrolei (Priedas Nr. 17).

2017–12–27 gautas LR Sveikatos apsaugos ministerijos atsakymas (Priedas Nr. 18).

2017–12–29 LR žemės ūkio ministro pavaduojančio sveikatos apsaugos ministrą įsakymai (Priedas Nr. 19 ir Priedas Nr. 20).

2018–01–02 Asociacijos „Kraujas“ ir asociacijos „Paguoda“ raštas LR Prezidentūras, LR Vyriausybei, LR Seimo sveikatos reikalų komitetui ir LR Sveikatos apsaugos ministerijai (Priedas Nr. 21).